Skip to content

RODO

Treść każdej wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi informację poufną, która jest chroniona przed ujawnieniem. Odbiorcą wiadomości może być jedynie osoba będąca jej adresatem.  Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości to informujemy, że jej ujawnianie, rozpowszechnianie, kopiowania lub inne działania o podobnym charakterze są prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś niniejszą wiadomość omyłkowo prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy, oraz o usunięcie wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami z systemu informatycznego.

Oświadczenie o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka International Quick Service Polska Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydz. X, pod numerem KRS 0000150730, NIP 631 23 66 317, REGON 277958168.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO takich jak:

 • umożliwienia świadczenia usługi
 • realizacji zawartej umowy
 • celach do których udzielona została zgoda, np. rekrutacji
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem
 • kontaktowania się z Tobą, w tym celach związanych ze świadczeniem usług,

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu International Quick Service Polska Sp. z o.o.:

 • monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie raportów,
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia prze nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw możesz skorzystać kontaktując się z naszym Koordynatorem ochrony danych osobowych pod adresem: koordynator.rodo@iqs.pl, bądź za pomocą poczty tradycyjnej poczty na adres: ul. Jasna 8, 44 – 100 Gliwice.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania okresu przydatności do realizacji celów z nimi związanych, bądź do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

Twoje dane osobowe zostały pozyskane zgodnie na podstawie Twojej zgody lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH W PROCESACH REKRUTACYJNYCH

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę International Quick Service Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”

Jeżeli wyraża Pan/ Pani chęć udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie do powyższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę do przetwarzania moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez International Quick Service Polska Sp. z o.o.”

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest spółka International Quick Service Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Jasna 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000150730, NIP 6312366317, REGON 277958168.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w następujących celach:

a) prowadzenia postępowania rekrutacyjnego [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c, b RODO] zaś w zakresie innych danych podstawą prawną jest Pani/Pana zgoda wyrażona przez dobrowolne podanie tych danych przez Panią/Pana Administratorowi [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

b) prowadzenia przyszłych rekrutacji – jeżeli zostanie wyrażona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda [podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO].

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy spółki.

4. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celu wskazanego w:

pkt 2 a – do czasu zakończenia rekrutacji;

pkt 2 b – do czasu wycofania zgody.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

7. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku niepodania danych rekrutacja nie będzie możliwa do zrealizowania.

9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą profilowane.